ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ฐานะทางการเงิน        
สินทรัพย์รวม 10,141 12,667 16,782 24,401
หนี้สินรวม 4,225 6,694 10,868 19,174
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,916 5,973 5,914 5,227
ผลการดำเนินงาน        
รายได้รวม 516 590 1,108 370
รายได้จากการขายอาคารชุด 479 352 909 244
ต้นทุนขายอาคารชุด 320 219 544 147
กำไรขั้นต้น 159 133 365 97
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 36 - - -
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (457) (276) (144) (464)
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 33.3 37.9 40.1 39.8
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.8 0.8 0.7 0.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 1.1 1.8 3.7
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า) 0.5 0.8 1.4 2.8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (8.8) (6.0) (3.3) (9.7)