ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

07 มิ.ย. 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ CGD-W4 ครั้งที่ 1/2562
31 พ.ค. 2562
แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
17 พ.ค. 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของบริษัท
10 พ.ค. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
09 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
26 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04 เม.ย. 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
07 มี.ค. 2562
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
28 ก.พ. 2562
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
27 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
05 ก.พ. 2562
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในโครงการโรงเรียนนานาชาติ (แก้ไข)