ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 ก.ย. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
26 ส.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563
13 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
09 ก.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563
03 ก.ค. 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGD-W4 (F53-5)
15 มิ.ย. 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ CGD-W4 ครั้งที่ 1/2563
14 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
28 เม.ย. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 เม.ย. 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
09 เม.ย. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม General Mandate)
23 มี.ค. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม General Mandate)