ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

03 ก.ค. 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGD-W4 (F53-5)
15 มิ.ย. 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ CGD-W4 ครั้งที่ 1/2563
14 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
28 เม.ย. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 เม.ย. 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
09 เม.ย. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม General Mandate)
23 มี.ค. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม General Mandate)
23 มี.ค. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม General Mandate)
23 มี.ค. 2563
ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการที่2/2563 วันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563ใหม่ General Mandate รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน
24 ก.พ. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขPDF)
24 ก.พ. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขPDF)
24 ก.พ. 2563
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
24 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)