ติดต่อเรา

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ 20
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โทร +66 2658 7888
แฟกซ์ 66 2658 7880

info_ir@cgd.co.th