ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

07 พ.ย. 2557
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
07 ต.ค. 2557
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: CGD-W3 เริ่มซื้อขาย 8 ตุลาคม 2557
06 ต.ค. 2557
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2557
03 ต.ค. 2557
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
29 ก.ย. 2557
การย้ายหลักทรัพย์ CGD เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 30 กันยายน 2557
09 ก.ย. 2557
แบบรายงานผลการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (CGD-W3) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
26 ส.ค. 2557
แจ้งกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("CGD-W3")
13 ส.ค. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
13 ส.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
29 ก.ค. 2557
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
18 ก.ค. 2557
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
14 ก.ค. 2557
20140714-cgd-set01-th
07 ก.ค. 2557
หุ้นเพิ่มทุนของ CGD เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
02 ก.ค. 2557
แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)