ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (CGD-W5) ขนาดไฟล์
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (CGD-W5) 307 KB ดาวน์โหลด PDF
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ 76 KB ดาวน์โหลด PDF
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CGD-W4) ขนาดไฟล์
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิCGD-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 320.79 KB ดาวน์โหลด PDF
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ 60.92 KB ดาวน์โหลด PDF