ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 594 KB ดาวน์โหลด PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 555 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปี 2564 11.5 MB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 362 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 311 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53 - 4) 342 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 280 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและนิยามของกรรมการอิสระ 275 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 276 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 111 KB ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 361 KB ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 364 KB ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 634 KB ดาวน์โหลด PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 243 KB ดาวน์โหลด PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 319 KB ดาวน์โหลด PDF