ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11 พ.ค. 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
26 เม.ย. 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05 เม.ย. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
13 มี.ค. 2561
เพิ่มวาระการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (แก้ไข)
12 มี.ค. 2561
เพิ่มวาระการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
26 ก.พ. 2561
การปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ CGD
26 ก.พ. 2561
มติคณะกรรมการ: ลดทุน เพิ่มทุน ออกESOP-Warrant งดจ่ายปันผล การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 ก.พ. 2561
การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของ CGD
23 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
23 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
06 ก.พ. 2561
การได้มาซึ่งที่ดิน บนถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (พระราม 3) (แก้ไข)
21 ธ.ค. 2560
การได้มาซึ่งที่ดิน บนถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (พระราม 3) เพิ่มเติม
21 ธ.ค. 2560
แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท
21 ธ.ค. 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561