ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 เม.ย. 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 เม.ย. 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มี.ค. 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การงดจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
28 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2565
ชี้แจงหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2565 ของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน) กับบริษัท
04 ม.ค. 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGD-W5 (F53-5)
28 ธ.ค. 2564
แจ้งความคืบหน้าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 ธ.ค. 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ CGD-W5