ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ฐานะทางการเงิน        
สินทรัพย์รวม 24,401 28,953 26,912 21,564
หนี้สินรวม 19,174 23,910 22,271 17,515
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,227 5,043 4,641 4,049
ผลการดำเนินงาน        
รายได้รวม 370 944 3,811 3,537
รายได้จากการขายห้องชุด 244 412 3,263 3,176
ต้นทุนการขายห้องชุด 147 181 1,960 1,608
กำไรขั้นต้น 97 231 1,703 1,568
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (213) 57 1,068 657
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี (464) (434) (406) (1,439)
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 39.8 56.0 52.0 49.0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.6 0.61 0.56 0.5
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.7 4.7 4.8 4.3
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า) 2.8 3.2 3.4 2.8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (9.7) (8.3) (8.4) (15.1)