ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  นาย เบน เตชะอุบล 1,897,626,424 22.96
2.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล 843,124,191 10.20
3.  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 606,052,600 7.33
4.  นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.25
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 146,462,236 1.77
6.  PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 142,000,000 1.72
7.  นาย สำเริง มนูญผล 125,000,000 1.51
8.  นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 105,509,800 1.28
9.  นาง ศุภาพิชญ์ ตันติอนุกุลบุตร 80,000,000 0.97
10.  นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล 71,000,000 0.86