ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

30 ธ.ค. 2563
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด และบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
30 ธ.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ธ.ค. 2563
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CGD-W4) ครั้งที่ 2/2563
04 ธ.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การออก CGD W-5 (แก้ไข Template)
04 ธ.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ออก CGD W-5
04 ธ.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
01 ธ.ค. 2563
กำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2564
12 พ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563
18 ก.ย. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
26 ส.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563
13 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)