ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายเบน เตชะอุบล 1,397,626,424 16.91
2. นายสดาวุธ เตชะอุบล 1,373,180,191 16.61
3. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 743,954,100 9.00
4. นายทอมมี่ เตชะอุบล 648,373,845 7.84
5. นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.25
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 245,435,100 2.97
7. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 174,440,400 2.11
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 161,895,522 1.96
9. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 155,280,600 1.88
10. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 142,000,000 1.72